gov.ua Державні сайти України
Пошук

Загальна інформація

28 вересня 2016

1. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначає Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

2. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Перелік адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань праці та її територіальними органами:

 3. Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF

4. Зразок заяви на одержання дозволу

                          Керівникові________________________
(Держпраці або його територіального органу)
_________________________________
(ініціали та прізвище)

ЗАЯВА на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на виконання ________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки) ____________________________________________________________________
за адресою___________________________________________________________
Відомості про роботодавця _______________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника;
для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається  фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: висновок експертизи, проведеної ____________________
(повне найменування експертної організації)

 від ____ ___________ 20__ р.   N _____________
_______________              _______________________________
(підпис)                                     (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.
____________________ Примітка.
Фізична   особа  –   підприємець  проставляє  печатку  в
разі її наявності.

5. У разі якщо протягом строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк  дії  такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі  заяви  роботодавця,  поданої  за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу/

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

                          Додаток 5 до Порядку

                          Керівникові ____________________________
(Держпраці або його територіального органу)
_____________________________________
(ініціали та прізвище)

 ЗАЯВА на продовження строку дії дозволу

Прошу продовжити  строк  дії дозволу від ___ ________ 20__ р. N ____ на виконання ___________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
та/або експлуатацію __________________________________________________
(найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, його тип, марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження)
за адресою ___________________________________________________________
Відомості про роботодавця _______________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника;
для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: оригінал (дублікат) дозволу від ____ _______ 20__ р.    N ________ на ____ арк.

     ________________              _______________________________
(підпис)                       (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.

____________________ Примітка.
Фізична   особа  –   підприємець  проставляє  печатку  в
разі її наявності.

6. Інформація щодо виданих суб’єктам господарювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки міститься у програмі «Реєстр дозволів».

http://dozvil.dnop.gov.ua

7. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1) радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль;

2) виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів);

3) експлуатація і ремонт водозбірних споруд;

4) продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;

5) роботи із застосуванням піротехнічних виробів;

6) експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;

7) ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються  на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних,  що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників;

8) навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

8. Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1) машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря;

2) машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;

3) ковальсько-пресове устаткування;

Зразок декларації відповідності матеріально-технічної бази:

Додаток 8 до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
 

Відомості про роботодавця ______________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,        прізвище, ім’я та по батькові керівника;
для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про  наявність  договору   страхування   цивільної відповідальності  перед третіми  особами  стосовно  відшкодування наслідків можливої шкоди _______________ ___________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця)
цією декларацією підтверджую  відповідність  матеріально-технічної бази  та  умов  праці вимогам законодавства з питань охорони праці під  час  виконання  таких  робіт  підвищеної   небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: __________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання  відповідного дозволу; кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

________________              _______________________________
(підпис)                                         (ініціали та прізвище)

     М.П.
____ __________ 20__ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці ___ ____ 20__ р. N ______.
__________________________________ Примітка.

Фізична   особа  –   підприємець  проставляє  печатку  в разі її наявності.