gov.ua Державні сайти України
Пошук

Основні функції служби охорони праці

Функції служби охорони праці визначено у розділі 3 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004         № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12. 2004  за № 1526/10125.

До основних функцій служби охорони праці належить:

розроблення спільно комплексних  заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,   планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробничому  травматизму, професійним   захворюванням,   надання    організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;

підготовка  проектів  наказів  (розпоряджень)  з питань охорони  праці  і  внесення їх на розгляд роботодавцю;

проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;

ведення обліку та проведення аналізу причин  виробничого травматизму,   професійних  захворювань,  аварій  на  виробництві, заподіяної ними шкоди;

складання  за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій,  посад і видів  робіт,  на  які  повинні  бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці,  що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення;

участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, складанні санітарно-гігієнічної  характеристики  умов  праці працівників, проведенні внутрішнього  аудиту  охорони  праці  та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, розробленні  положень,  інструкцій,  інших актів  з охорони (безпеки) праці, що діють  у межах підприємства, організації навчання з питань охорони праці тощо;

контроль за виконанням  заходів,  передбачених  програмами,  планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, своєчасним проведенням  необхідних випробувань  і  технічних оглядів устаткування, своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці,  всіх видів інструктажу з охорони праці, забезпеченням працівників   відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими  засобами  індивідуального та колективного захисту, дотриманням у   належному безпечному    стані    території підприємства, організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці тощо.