gov.ua Державні сайти України
Пошук

План імплементації Директиви Ради 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року

31 липня 2015

План

імплементації Директиви Ради 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року
про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1)

Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 348, 28.11.1992, с. 9)

 

І. Загальна частина

  1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви Ради
№ 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 348, 28.11.1992, с. 9) (далі – Директива) є:

статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток ХL Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, передбачений Угодою, – протягом двох років з дати набрання чинності Угоди про асоціацію);

пункт 393 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (термін виконання – жовтень 2015 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

  1. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є забезпечення Державною службою України з питань праці організації та здійснення заходів з імплементації актів законодавства ЄС у сфері охорони праці.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;

– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;

– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх відповідності світовому рівню;

– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту працівників;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань охорони праці;

– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та європейським стандартам;

– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці;

– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог законодавства з охорони праці.

  1. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Національне законодавство, яке регламентує вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння, складається із Закону України „Про охорону праці” та ряду нормативно-правових актів з охорони праці, прийнятих з метою його реалізації.

Національне законодавство у сфері охорони праці в цілому відповідає міжнародним та європейським нормам.

Вимоги безпеки під час проведення бурових робіт визначені Правилами безпеки при геолого-розвідувальних роботах, затвердженими за часів СРСР Мінгео СРСР (погоджені Держпроматомнаглядом СРСР 16.02.1990), Правилами безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 № 95 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 червня 2008 року за № 497/15188, Правилами безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1423 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 року за            № 76/22608.

Вищезазначеними Правилами встановлено вимоги до охорони праці під час виконання робіт на суші та в акваторіях Чорного й Азовського морів, пов’язаних із розвідуванням (пошуково-розвідувальне буріння, пробна експлуатація, геологічні дослідження, консервування і ліквідування свердловин) та розробленням родовищ нафти і газу (спрямоване та повторне буріння, добування нафти і природного газу, експлуатування, ремонт і дослідження нафтових і газових та інших, пов’язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, експлуатацією, капітальним ремонтом свердловин, ремонтом і реконструкцією морських нафтогазових об’єктів та об’єктів нафтогазодобувних виробництв промислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування), транспортуванням газу магістральними трубопроводами.

Директивою встановлено мінімальні вимоги до охорони праці в усіх галузях з видобутку корисних копалин із використанням буріння та до діяльності, пов’язаної з обробленням видобутих корисних копалин.

Зазначеними Правилами встановлено вимоги тільки для окремих галузей (геологорозвідка та буріння в нафтогазовій галузі) і не враховано повною мірою вимоги Директиви, тому ці Правила потребують перегляду.

  1. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.

Співвиконавець – Міністерство соціальної політики України.

 

ІІ. Перелік заходів, визначених планом імплементації

 

Заходи Виконавці Строк Програми та / або проекти допомоги ЄС, інших донорів Індикатори виконання
Нормотворчі
1 Розроблення проекту нормативно-правового акта Держпраці

Мінсоцполітики

Липень 2015 року

 

 

  Отримання остаточної редакції проекту нормативно-правового акта
2 Обговорення, оприлюднення та погодження нормативно-правового акта із заінтересованими органами виконавчої влади Держпраці

Мінсоцполітики

Серпень

2015 року

 

  Отримання матеріалів погодження
3 Здійснення супроводу до прийняття нормативно-правового акта Держпраці

Мінсоцполітики

Жовтень

2015 року

  Прийняття нормативно-правового акта
Організаційні
4 Проведення міжвідомчою робочою групою з опрацювання проекту нормативно-правового акта аналізу на відповідність положенням Директиви Ради   92/91/ЄЕС Держпраці

Мінсоцполітики

Серпень

2015 року

 

  Визначення переліку нормативно-правових актів, які треба привести у відповідність до проекту нормативно-правового акта, що розробляється
5 Опрацювання зауважень і пропозицій до проекту нормативно-правового акта відповідно до Директиви Ради 92/91/ЄЕС Держпраці

Мінсоцполітики

Вересень

2015 року

  Зведення відгуків про проект нормативно-правового акта
Координаційні
6 Удосконалення взаємодії з іншими органами, інституціями, громадськими організаціями, галузевими спілками, проведення спільних заходів з інформування про виконання положень Директиви Ради 92/91/ЄЕС Держпраці

Мінсоцполітики

Постійно   Формування координаційної групи зацікавлених сторін стосовно виконання плану імплементації Директиви Ради 92/91/ЄЕС
7 Забезпечення доступу до публічної інформації, в тому числі про реалізацію положень нормативно-правового акта Держпраці Постійно   Розміщення інформації на офіційній

інтернет-сторінці органу