gov.ua Державні сайти України
Пошук

План імплементації Директиви Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року

31 липня 2015

План

імплементації Директиви Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року

про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 404, 31.12.1992, с. 10)

 

І. Загальна частина

  1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 404, 31.12.1992, с. 10) (далі – Директива) є:

статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток ХL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, передбачений Угодою, – протягом двох років з дати набрання чинності Угоди про асоціацію);

пункт 394 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (термін виконання – травень 2016 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

  1. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є забезпечення Держпраці України організації та здійснення заходів з імплементації актів законодавства ЄС у сфері охорони праці.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;

– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;

– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх відповідності світовому рівню;

– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки, засобів та систем колективного захисту працівників;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань охорони праці;

– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та європейським стандартам;

– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці;

– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог законодавства з охорони праці.

  1. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Мінімальні вимоги до підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників гірничодобувної галузі, які працюють на поверхні та під землею, викладені у Директиві Ради 92/104/ЄС від 03 грудня 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) в цілому враховано у положеннях національного законодавства України, а саме в Загальних вимогах охорони праці працівників гірничодобувних підприємств, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від  19 липня 2006 року № 459 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України      04 серпня 2006 року за № 943/12817.

Зазначений нормативно-правовий акт потребує перегляду з метою приведення у відповідність до вимог нормативних актів України, які вступили в дію після прийняття цього акта, що сприятиме підвищенню рівня безпеки працівників на видобувних підприємствах з підземним і відкритим способами видобування, зниженню травматизму та професійної захворюваності на гірничодобувних підприємствах.

  1. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.

Співвиконавець – Міністерство соціальної політики України.

ІІ. Перелік заходів, визначених планом імплементації

 

Заходи Виконавці Строк Програми та / або проекти допомоги ЄС, інших донорів Індикатори виконання
Нормотворчі
1 Розроблення проекту нормативно-правового акта Держпраці

Мінсоцполітики

Листопад

2015 року

 

  Отримання остаточної редакції проекту нормативно-правового акта

 

2 Обговорення, оприлюднення та погодження нормативно-правового акта із заінтересованими органами виконавчої влади Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2016 року

 

  Отримання матеріалів погодження
3 Здійснення супроводу до прийняття нормативно-правового акта Держпраці

Мінсоцполітики

Квітень

2016 року

  Прийняття нормативно-правового акта
Організаційні
4 Проведення аналізу міжвідомчою робочою групою з опрацювання проекту нормативно-правового акта на відповідність положенням Директиви Ради           92/104/ЄС Держпраці

Мінсоцполітики

Листопад

2015 року

  Визначення переліку нормативно-правових актів, які треба привести у відповідність до проекту нормативно-правового акта, що розробляється
5 Опрацювання зауважень і пропозицій до проекту нормативно-правового акта відповідно до Директиви Ради           92/104/ЄС Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2016 року

  Зведення відгуків про проект нормативно-правового акта
Координаційні
6 Удосконалення взаємодії з іншими органами, інституціями, громадськими організаціями, галузевими спілками, проведення спільних заходів з інформування про виконання положень Директиви Ради

92/104/ЄС

Держпраці

Мінсоцполітики

Постійно   Формування координаційної групи зацікавлених сторін стосовно виконання плану імплементації Директиви Ради

92/104/ЄС