gov.ua Державні сайти України
Пошук

План імплементації Директиви Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 року

31 липня 2015

План

імплементації Директиви Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 року
про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята рамкова Директива в значенні частини першої статті 16
Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 156, 21.06.1990, с. 14)

 

І. Загальна частина

 

  1. Підстави розроблення плану імплементації

Підставою для розроблення Плану імплементації Директиви
Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 року про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята рамкова Директива в значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (Офіційний вісник ЄС L 156, 21.06.1990, с. 14) (далі – Директива) є:

статті 419–425 глави 21 Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, розділу V Економічне і галузеве співробітництво, додаток ХL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) (строк імплементації положень Директиви, передбачений Угодою, – протягом семи років з дати набрання чинності Угоди про асоціацію);

пункт 396 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (термін виконання – квітень 2017 року).

Зазначені положення Угоди не підпадають під тимчасове застосування відповідно до статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 року щодо тимчасового застосування положень Угоди.

  1. Мета і завдання плану імплементації

Метою розроблення плану імплементації є запровадження заходів щодо сприяння поліпшенню охорони праці, а також запобіганню нещасним випадкам і травматизму, що виникають внаслідок виробничої діяльності на будівництві.

Основними завданнями імплементації Директиви є:

– створення визначених законодавством про охорону праці дієвих механізмів захисту прав працюючих;

– створення належних, безпечних і здорових умов праці;

– розроблення механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з питань охорони праці та вибору конкретних стратегічних напрямів;

– забезпечення конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх відповідності світовому рівню;

– максимальне використання досягнень національної та світової науки, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової та матеріально-технічної бази;

– усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

– створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки, засобів і систем колективного захисту працівників;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

– інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань охорони праці;

– запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає світовим та європейським стандартам;

– забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці;

– запровадження європейських стандартів відповідальності за порушення вимог законодавства з охорони праці.

  1. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

Національне законодавство, яке регламентує вимоги з охорони праці під час роботи з екранними пристроями, складається із Закону України „Про охорону праці” та ряду нормативно-правових актів з охорони праці, прийнятих з метою його реалізації.

Національне законодавство у сфері охорони праці в цілому відповідає міжнародним та європейським нормам.

Вимоги безпеки при роботі з персональними електронно-обчислювальними машинами (далі – ЕОМ) визначено положеннями Правил охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі – Правила), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за
№ 293/17588.

Правилами встановлено вимоги безпеки до обладнання робочих місць операторів ЕОМ (далі – оператори) з відеодисплейними терміналами (далі – ВДТ) та периферійними пристроями (далі – ПП) та до роботи із застосуванням ЕОМ з ВДТ і ПП.

Директива є п’ятою рамковою угодою, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням (алфавітно-цифровий або графічний екран (дисплей), незалежно від того, який метод індикації покладено в основу пристрою).

Вимоги встановлюються, як до організації безпечних умов праці із зазначеним обладнанням, так і до самого обладнання.

Таким чином, у положеннях Правил не враховано повною мірою вимоги Директиви, тому вони потребують перегляду.

  1. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державна служба України з питань праці.

ІІ. Перелік заходів, визначених планом імплементації

 

Заходи Виконавці Строк Програми та / або проекти допомоги ЄС, інших донорів Індикатори виконання
Нормотворчі
1 Розроблення проекту нормативно-правового акта, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням

 

Держпраці Мінсоцполітики Січень

2017 року

 

  Отримання остаточної редакції проекту нормативно-правового акта
2 Обговорення, оприлюднення та погодження нормативно-правового акта, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням

із заінтересованими органами виконавчої влади

Держпраці

Мінсоцполітики

Лютий

2017 року

 

  Отримання матеріалів погодження
3 Здійснення супроводу до прийняття нормативно-правового акта, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням

 

Держпраці

Мінсоцполітики

Березень –квітень

2017 року

  Прийняття нормативно-правового акта
Організаційні
4 Проведення міжвідомчою робочою групою з опрацювання проекту нормативно-правового акта, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням, аналізу на відповідність положенням Директиви Ради 90/270/ЄЕС Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2017 року

  Визначення переліку нормативно-правових актів, які треба привести у відповідність до проекту нормативно-правового акта, що розробляється
5 Опрацювання зауважень і пропозицій до проекту нормативно-правового акта, що встановлює мінімальні вимоги безпеки та гігієни праці для роботи з екранним обладнанням відповідно до Директиви Ради 90/270/ЄЕС Держпраці

Мінсоцполітики

Березень

2017 року

  Зведення відгуків про проект нормативно-правового акта
Координаційні
6 Удосконалення взаємодії з іншими органами, інституціями, громадськими організаціями, галузевими спілками, проведення спільних заходів з інформування про виконання положень Директиви Ради 90/270/ЄЕС Держпраці

Мінсоцполітики

Постійно   Формування координаційної групи зацікавлених сторін стосовно виконання плану імплементації Директиви Ради 92/57/ЄЕС
7 Забезпечення доступу до публічної інформації, в тому числі про реалізацію положень нормативно-правового акта Держпраці

Мінсоцполітики

Постійно   Розміщення інформації на офіційній
інтернет-сторінці органу